ژل ترمیم کننده انواع زخم 30 گرمی کیتوتک

۱۲۳,۲۴۰ تومان
ژل کیتوهیل پانسمان ترمیمی بیواکتیو بر پایه کیتوسان بوده که مناسب تمام زخم های سطحی می باشد. این ژل پوشش محافظ بر روی زخم ایجاد کرده و سرعت ترمیم را افزایش می دهد.

ژل ترمیم کننده انواع زخم 60 گرمی کیتوتک

۲۱۰,۶۰۰ تومان
ژل کیتوهیل پانسمان ترمیمی بیواکتیو بر پایه کیتوسان بوده که مناسب تمام زخم های سطحی می باشد. این ژل پوشش محافظ بر روی زخم ایجاد کرده و سرعت ترمیم را افزایش می دهد.