آنژیوکت (17)

اسکالپ وین (2)

سرسوزن (11)

ست سرم (9)

سرنگ (53)